Säännöt

HELSINGIN VUOKRALAISET HKVY RY

SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin vuokralaiset HKVY ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten yhdyssiteenä toimien valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja jaasumiskulttuuria yleensä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tulee

1. tutkimaan vuokra-asuntoja koskevia kysymyksiä erityisesti vuokrien määräytymisperusteita javuokrien kohtuullista tasoa silmällä pitäen.

2. edustamaan jäseninään olevia vuokralaispiirejä valtion, kaupunkien ja sekä eri järjestöjen tilaisuuksissa.

3. tekemään esityksiä vuokra-asunnoissa esiintyvien epäkohtien poistamiseksi ja vuokralaisdemokratian toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisia menettelytapoja käyttäen.

4. antamaan jäsenilleen neuvoja vuokrasuhteita koskevissa asioissa.

5. tutkimaan aluesuunnitteluun liittyviä kysymyksiä, pyrkien edistämään vuokralaisten asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä tekemällä näitä tarkoittavia aloitteita.

Yhdistyksellä on tarkoituksensa toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja huvi- sekä valistustilaisuuksia.

3. Kattojärjestö

Yhdistys on Vuokralaiset VKLry:n jäsenjärjestö.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin alueella vuokra-asunnossa asuva asukasluetteloon merkitty 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen jasäännöt sekä maksaa jäsenmaksunsa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä joko kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun suorittamisen yhden (1) vuoden ajalta eikä sitä suoriteta, kun hänelle on hallituksen päättämällä tavalla asiasta huomautettu.

Samoin hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muutoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotinen vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kunhe katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. määrätään toimihenkilöille maksettavien kulujen korvausperusteista

11. päätetään sääntöjen 10. kohdan puitteissa yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sekä ilmoituslehdestä.

12. käsitellään hallituksen ja yhdistyksen jäsenten mahdolliset esittämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n säädökset

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa ja siitä mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 2/3 ääntenenemmistö.

Ennen rekisteröintiä on säännöt alistettava Vuokralaiset VKL ry:n hallituksen käsiteltäväksi

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.